صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۷ اسفند ۱۴۰۲- ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۷ اسفند ۱۴۰۲- ساعت۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۳ مجمع ۷ اسفند صندوق سرمایه گذاری امین ملت برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت مورخ ۷ اسفند۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۵ اسامی حاضرین مجمع ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۶ مجمع مورخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری امین ملت برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق امین ملت مورخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۸ صورتجلسه مجمع ۲۲ مهر ۱۴۰۲ صندوق امین ملت دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۹ صورتجلسه مجمع ۱۸ شهریورماه صندوق امین ملت - ساعت۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۱۰ اسامی حاضرین مجمع ۲۲ مهر ۱۴۰۲ صندوق امین ملت دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۱۱ مجمع صندوق امین ملت مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۱۲ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰۲ صندوق امین ملت - ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۱۳ مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری امین ملت مورخ ۱۸ مهر۱۴۰۲ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق امین ملت مورخ ۲۲ مهر۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
۱۵ آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق امین ملت مورخ ۱۸ مهر۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۶ مجمع مورخ ۸ مهر۱۴۰۲ صندوق سرمایه گذاری امین ملت برگزار نگردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۷ صورتجلسه تغییرات اساسنامه ای مجمع ۲۷ شهریور۱۴۰۲- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱۸ آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق امین ملت مورخ ۸ مهر۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۹ اسامی حاضرین مجمع ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ صندوق امین ملت دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۰ مجمع صندوق امین ملت مورخ ۲۷ شهریور ساعت ۱۵ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۲۱ دعوت به مجمع صندوق امین ملت مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۲۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ سرمایه گذاری امین ملت- ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۲۳ اسامی حاضرین مجمع ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ صندوق امین ملت دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۲۴ برگزاری مجمع صندوق امین ملت در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۲۵ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ صندوق سرمایه گذاری امین ملت دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع ۱۷ مهر ۱۴۰۱ صندوق امین ملت-ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۲۷ برگزاری مجمع سالانه صندوق امین ملت در تاریخ ۱۷ مهر۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۲۸ دعوت به مجمع سالانه صندوق در تاریخ ۱۷مهر ۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ صندوق امین ملت-ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۳۰ اسامی حاضرین در مجمع ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ صندوق امین ملت-ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۳۱ برگزاری مجمع صندوق امین ملت در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱-ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۳۲ برگزاری مجمع صندوق امین ملت در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱-ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۳۳ اسامی حاضرین در مجمع ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ صندوق امین ملت دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۳۴ برگزاری مجمع صندوق امین ملت در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۳۵ سود فروردین ماه صندوق به حساب سرمایه‌گذاران واریز می گردد. دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۳۶ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱-ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۳۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱-ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۳۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۳۹ اسامی حاضرین در مجمع ۲۸ آذر ۱۴۰۰ صندوق امین ملت دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۴۰ اسامی حاضرین در مجمع ۲۸ آذر ۱۴۰۰ صندوق امین ملت دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۴۱ برگزاری مجمع صندوق امین ملت در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۴۲ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۴۳ اسامی حاضرین در مجمع ۱۰ مهر ۱۴۰۰ صندوق امین ملت- ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۴۴ اسامی حاضرین در مجمع ۱۰ مهر ۱۴۰۰ صندوق امین ملت- ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۴۵ اسامی حاضرین در مجمع ۱۰ مهر ۱۴۰۰ صندوق امین ملت- ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۴۶ برگزاری مجمع صندوق امین ملت در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۴۷ مجمع سالانه مورخ ۱۰ مهر صندوق امین ملت ساعت ۱۵ با حضور صددرصد دارندگان واحدهای ممتاز برگزار گردید دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۴۸ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۴۹ دعوت به مجمع سالانه صندوق در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۵۰ اسامی حاضرین در مجمع ۲۶ بهمن ۱۳۹۹صندوق امین ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۵۱ مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۵۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۵۳ اسامی حاضرین در مجمع ۸ دی ۱۳۹۹صندوق امین ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۵۴ برگزاری مجمع صندوق امین ملت در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۵۵ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۵۶ صورتجلسه اساسنامه ای مجمع سالانه ۳۱شهریور ۱۳۹۹ صندوق امین ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۵۷ اسامی حاضرین در مجمع سالانه مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ صندوق امین ملت- ساعت ۱۴ امضا شده دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۵۸ اسامی حاضرین در مجمع ۳۱ شهریور ۱۳۹۹صندوق مشترک امین ملت ساعت ۱۵-امضا شده دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
۵۹ اسامی حاضرین در مجمع سالانه مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ صندوق امین ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۶۰ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ صندوق امین ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۶۱ مجمع صندوق امین ملت در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۶۲ مجمع سالانه مورخ ۳۱ شهریور صندوق امین ملت ساعت ۱۴ با حضور صددرصد دارندگان واحدهای ممتاز برگزار گردید دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۶۳ دعوت به مجمع سالانه صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۶۴ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۶۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۲۹ تیر ۱۳۹۹ صندوق امین ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۶۶ مجمع صندوق امین ملت در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۹ برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۶۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ صندوق امین ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۶۸ مجمع مورخ ۲۴ تیر صندوق امین ملت با حضور صددرصد دارندگان واحدهای ممتاز برگزار گردید دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۶۹ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۷۰ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۷۱ صورتجلسه امیدنامه ای مجمع مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری امین ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۷۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ صندوق امین ملت-اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۷۳ مجمع مورخ ۲۰ اردیبهشت صندوق امین ملت با حضور صددرصد دارندگان واحدهای ممتاز برگزار گردید-اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۷۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ صندوق امین ملت-امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۷۵ مجمع مورخ ۲۰ اردیبهشت صندوق امین ملت با حضور صددرصد دارندگان واحدهای ممتاز برگزار گردید-امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۷۶ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۷۷ مجمع صندوق امین ملت در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۷۸ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۷۹ برگزاری مجمع صندوق امین ملت در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۸۰ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۸۱ برگزاری مجمع صندوق امین ملت در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
۸۲ تایید صورتجلسه مجمع ۱۲ آبان ۱۳۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
۸۳ برگزاری مجمع صندوق امین ملت در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۸۴ صورتجلسه اساس‌نامه ای صندوق سرمایه گذاری امین ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۸۵ صورتجلسه امیدنامه ای صندوق سرمایه گذاری امین ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۸۶ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ صندوق امین ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
۸۷ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
۸۸ تایید صورتجلسه مجمع ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
۸۹ صورت جلسه مجمع مورخ۱۳۹۸/۰۳/۲۹صندوق امین ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
۹۰ برگزاری مجمع صندوق در خصوص تصویب ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
۹۱ برگزاری مجمع صندوق در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
۹۲ برگزاری مجمع ۱۴ مهر ماه صندوق امین ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۹۳ اعمال تغییرات مجمع ۱۲ خرداد امین ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۹۴ آگهی تغییرات صند.ق امین ملت مجمع ۹۷۰۳۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
۹۵ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ صندوق امین ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۹۶ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ صندوق امین ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
۹۷ تصویب مجمع مورخ ۱۳ اسفند ۹۶ توسط سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
۹۸ صورتجلسه صندوق امین ملت مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ - تغییر زمان پرداخت سود دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
۹۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت مورخ ۱۳-۱۲-۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۱۰۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق امین ملت مورخ ۶ دی ماه ۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۱۰۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت مورخ ۰۶-۱۰-۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
۱۰۲ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۷-۹۶ توسط سبا امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
۱۰۳ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۷-۹۶ توسط سبا دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
۱۰۴ صورتجلسه سالانه صندوق امین ملت مجمع ۹۶/۰۷/۱۹ - امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
۱۰۵ صورتجلسه سالانه صندوق امین ملت مجمع ۹۶/۰۷/۱۹ - اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
۱۰۶ تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری امین ملت تا ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۱۰۷ مجوز سازمان برای صورتجلسه صندوق امین ملت مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ - تغییر هزینه دسترس به نرم افزار و تارنما دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
۱۰۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸ تیر ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۱۰۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۹ خرداد ۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۱۱۰ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای ثبت مصوبات مجمع مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۱۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
۱۱۲ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ به شرح پیوست است. دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
۱۱۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
۱۱۴ موارد مصوب در مجمع مورخ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۷
۱۱۵ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۷
۱۱۶ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ مبنی بر تغییر بخشی از کارمزد مدیر دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۱۱۷ موارد مصوب در مجمع مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
۱۱۸ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
۱۱۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ مبنی بر تصویب تغییر مدیر ثبت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
۱۲۰ موارد مصوب در مجمع مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
۱۲۱ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
۱۲۲ موارد مصوب در مجمع مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۰۹
۱۲۳ برگزاری جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
۱۲۴ صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق مورخ ۶ دی ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
۱۲۵ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
۱۲۶ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۴ آذر ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۷
۱۲۷ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۴ آذر ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۷
۱۲۸ جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۴
۱۲۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۲ مهر ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۶
۱۳۰ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۲۲ مهر ۱۳۹۴ به شرح پیوست است دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۲۶
۱۳۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳ تیر ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۲۱
۱۳۲ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۱۳ تیر ۱۳۹۴ به شرح پیوست است دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
۱۳۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت مورخ ۹ اسفند ۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
۱۳۴ صورتجلسه صندوق امین ملت مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۳ - تغییر هزینه دسترس به نرم افزار و تارنما دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
۱۳۵ صورتجلسه مجمع صندوق امین ملت مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۳ - تمدید فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
۱۳۶ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
۱۳۷ صورتجلسه صندوق مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۰۶
۱۳۸ صورتجلسه مجمع عادی صندوق امین ملت در ۲۴/۴/۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۴/۳۱
۱۳۹ صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده صندوق امین ملت در ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ دریافت خبر ۱۳۹۰/۱۲/۱۷
۱۴۰ صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق امین ملت در ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ دریافت خبر ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
۱۴۱ صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
۱۴۲ صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت مورخ ۸۹/۰۸/۲۹ دریافت خبر ۱۳۸۹/۰۹/۲۴