صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۳۰,۲۱۵ ۲.۳۵ % ۱۵۳ ۰.۰۱ % ۷۵۷,۴۷۵ ۵۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۲۷,۲۶۶ ۲۵.۴۸ % ۱۴,۳۱۱ ۱.۱۱ % ۱۵۴,۹۷۷ ۱۲.۰۷ %
۲ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۳۰,۲۱۵ ۲.۳۵ % ۱۵۳ ۰.۰۱ % ۷۵۷,۲۵۲ ۵۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۳۲۸,۶۵۱ ۲۵.۵۷ % ۱۳,۹۸۵ ۱.۰۹ % ۱۵۴,۸۹۹ ۱۲.۰۵ %
۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۳۰,۸۹۴ ۲.۴۱ % ۱۵۳ ۰.۰۱ % ۷۵۷,۰۵۱ ۵۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۲۵,۵۸۴ ۲۵.۳۵ % ۱۵,۶۸۷ ۱.۲۲ % ۱۵۴,۸۲۱ ۱۲.۰۶ %
۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۳۰,۷۶۶ ۲.۳۹ % ۱۵۳ ۰.۰۲ % ۷۵۶,۷۱۲ ۵۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۲۶,۵۰۱ ۲۵.۴ % ۱۶,۶۸۷ ۱.۳ % ۱۵۴,۷۴۳ ۱۲.۰۴ %
۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۳۰,۷۶۶ ۲.۳۹ % ۱۵۳ ۰.۰۲ % ۷۵۶,۴۴۳ ۵۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۳۲۶,۵۰۱ ۲۵.۴۱ % ۱۶,۳۵۴ ۱.۲۷ % ۱۵۴,۶۶۵ ۱۲.۰۴ %
۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۳۰,۷۶۶ ۲.۴ % ۱۵۳ ۰.۰۱ % ۷۵۶,۲۵۶ ۵۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۳۲۶,۵۰۱ ۲۵.۴۲ % ۱۶,۰۲۹ ۱.۲۵ % ۱۵۴,۶۰۰ ۱۲.۰۴ %
۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۳۰,۸۲۴ ۲.۳۶ % ۱۵۳ ۰.۰۱ % ۷۵۶,۰۴۰ ۵۷.۹ % ۰ ۰ % ۳۴۷,۲۹۶ ۲۶.۵۹ % ۱۷,۰۳۹ ۱.۳ % ۱۵۴,۵۲۲ ۱۱.۸۳ %
۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۳۰,۹۹۵ ۲.۳۷ % ۱۵۳ ۰.۰۲ % ۷۵۵,۸۱۶ ۵۷.۹ % ۰ ۰ % ۳۴۷,۳۱۵ ۲۶.۶۱ % ۱۶,۶۸۷ ۱.۲۸ % ۱۵۴,۴۴۴ ۱۱.۸۳ %
۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۳۱,۵۴۰ ۲.۳ % ۱۵۳ ۰.۰۱ % ۷۵۵,۹۲۷ ۵۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۴۱۱,۸۴۶ ۳۰.۰۵ % ۱۶,۹۰۰ ۱.۲۳ % ۱۵۴,۳۶۷ ۱۱.۲۶ %