صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق امین ملت دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق امین ملت دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق امین ملت دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ رویه نحوه سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت مطابق بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق امین ملت دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق امین ملت دانلود