صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
قوانین و مقررات

شرایط و الزامات صدور و ابطال

 رویۀ پذيره‌نويسي، صدور و ابطال واحد سرمايه‌گذاري:

1-             تعاریف :

در این رویه، کلیۀ اصطلاحات تعریف شده در اساسنامۀ صندوق به همان معانی به‌کار می‌روند. سایر اصطلاحات دارای معانی زیر می‌باشد:

1-1-   نمایندۀ سرمایه‌گذار: منظور شخصی‌است که از طرف سرمایه‌گذار اقدام می‌کند و شامل وکیل، ولی و قیم سرمایه‌گذار و نمایندۀ قانونی وی (نظیر صاحبان امضای مجاز از طرف اشخاص حقوقی) می‌گردد.

1-2-      رویه: منظور رویۀ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری (رویۀ حاضر) می‌باشد.

2-            مراحل شناسایی سرمایه‌گذار:

2-1-   براي پذيره نويسي يا صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري ابتدا باید سرمایه‌گذار یا نماینده وی، به يكي از شعب مدیرثبت (كه فهرست آن‌ها در پيوست این رویه آمده است) مراجعه كرده و فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی (مطابق نمونۀ انتهای این رویه) را تحويل گرفته و تكميل نمايد. درصورتی‌که امکان تکمیل فرم از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق فراهم شده‌باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند فرم را در پایگاه الکترونیکی صندوق، تکمیل نماید. نحوۀ امضای این فرم پس از تکمیل در بند 2-2 توضیح داده شده‌است.

2-2-   پس از تکمیل فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی، فرم مذکور توسط سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی امضاء می‌شود. در صورتی‌که فرم در پایگاه الکترونیکی صندوق، تکمیل شده‌باشد، پرینت آن تهیه و امضاء می‌شود. در صورتی‌که امضاء الکترونیک در پایگاه الکترونیکی صندوق پیش‌بینی شده‌ و سرمایه‌گذار مراحل مربوط به دریافت رمز یا امضاء الکترونیک را گذرانده‌ باشد، امضاء الکترونیک فرم کافی است و نیازی به پرینت فرم و امضای آن نیست.

2-3-   پس از انجام مرحلۀ 2-2، در صورتی‌که فرم از طریق امضای الکترونیک، امضاء شود بدان معنی‌است که مراحل احراز هویت سرمایه‌گذار در زمان اعطای امضای الکترونیک انجام شده‌است؛ در غیر این صورت لازم است هویت و امضای سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی بر روی فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی تأیید شود. تأییدیۀ مذکور از طرق زیر امکان‌پذیر است:

2-3-1. از طریق مراجعه به یکی از شعب مدیر ثبت (كه فهرست آن‌ها در پيوست  این رویه آمده‌است) و تأیید فرم توسط نمایندۀ مدیر ثبت در آن شعبه،

2-3-2. از طریق مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی در داخل ایران و اخذ تأییدیۀ امضاء،

2-3-3. از طریق مراجعه به سفارت‌خانه‌ها یا کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و اخذ تأییدیۀ امضاء،

2-3-4. از طریق مراجعه به نهادهایی در کشور محل اقامت سرمایه‌گذار که طبق قوانین آن کشور، این خدمات را انجام می‌دهند؛

2-4- در صورتی‌که سرمایه‌گذار برای تأییدیۀ موضوع بند 2-3 به یکی از شعب مدیر ثبت مراجعه کند، ارائه مدارک زیر ضروری است:

2-4-1. درصورتی‌که سرمایه‌گذار شخص حقیقی باشد: مدارک هویتی سرمایه‌گذار (شامل اصل شناسنامه و کارت ملی یا گذرنامۀ معتبر به همراه تصویر آن‌ها) و در صورتی‌که سرمایه‌گذار شخص حقوقی باشد، مدارک ثبتی شخص حقوقی (شامل اصل مدارک ثبت نظیر آگهی تأسیس و مدارکی که نشان‌دهندۀ صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و حدود اختیارات آن‌ها باشد نظیر آگهی در روزنامه رسمی و تصویر آن‌ها).

2-4-2. مدارک هویتی نمایندۀ سرمایه‌گذار: در صورتی‌که فرم سرمایه‌گذار به وسیله نمایندۀ سرمایه‌گذار تکمیل و ارائه شده‌باشد، باید مدارک هویتی سرمایه‌گذار مشابه بند (2-4-1) به همراه مدرکی که سمت نمایندگی وی را اثبات می‌کند و تصویر آن‌ها نیز ارائه شود.

نمایندۀ مدیر ثبت باید ضمن احراز هویت سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی، تصویر مدارک هویتی سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی و همچنین مدارک اثبات‌کنندۀ سمت نمایندگی را با اصل آن‌ها تطبیق داده و با ضرب مهر «برابر با اصل ابرازی است»، امضاء نماید. برای برابر با اصل کردن تصاویر مدارک هویتی مذکور، سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی می‌تواند از خدمات نهادهای مذکور در بندهای 2-3-2، 2-3-3 یا 2-3-4 استفاده نماید.

مدرک اثبات کنندۀ سمت نمایندگی در هر مورد به شرح زیر است:

الف) در مورد وکیل: اصل وکالتنامه رسمی معتبر حاوی اختیارات لازم وکیل، به زبان فارسی و در صورتی‌که وکالتنامه به زبان دیگری باشد، ترجمۀ رسمی آن به زبان فارسی؛

ب) در مورد ولی: مدرک اثبات کنندۀ سمت ولی نظیر شناسنامۀ فرزند صغیر و پدر وی که در آن مشخصات پدر در شناسنامۀ فرزند و مشخصات فرزند در شناسنامۀ پدر درج شده‌باشد (برای اشخاص ایرانی). برای اشخاص خارجی، طبق قوانین کشور متبوع عمل خواهد شد؛

ج) در مورد قیم: قیم نامۀ معتبر رسمی؛

د) در مورد نمایندگان اشخاص حقوقی: اصل آگهی مشخص کنندۀ صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و حدود اختیارات آن‌ها و در صورتی‌که صاحبان امضای مجاز، شخص دیگری را به نمایندگی تعیین نموده باشند، نامۀ رسمی شرکت با امضای صاحبان امضای مجاز که در آن نماینده و حدود اختیارات آن تعیین شده‌باشد.

2-5-   فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی و همچنین تصویر مدارک هویتی سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی (درصورت وجود) و تصویر مدرک اثبات کنندۀ نمایندگی (درصورت وجود) که به شرح بندهای 2-3 و 2-4 تأیید شده‌اند، باید به نمایندۀ مدیر ثبت مستقر در یکی از شعب، تسلیم شود یا از طریق پست سفارشی به نشانی مدیر ثبت ارسال گردد. در صورت ارسال از طریق پست سفارشی، باید فرم پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری نیز ضمیمه گردد در غیر این صورت مدیر ثبت ترتیب اثری به آن نخواهد داد. در صورتی‌که سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی، فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی را در پایگاه الکترونیکی صندوق تکمیل نموده‌باشد، مدیر ثبت صحت اطلاعات واردشده و تطبیق آن‌ها با مدارک را در نرم‌افزار صندوق کنترل می‌کند. در غیر این صورت مدیر ثبت موظف است این اطلاعات را در نرم‌افزار ثبت نماید.

 در صورتی‌که فرم مذکور از طریق امضای الکترونیک امضاء شده‌باشد، ارسال پرینت آن ضرورتی ندارد، لکن ارسال تصاویر برابر اصل شدۀ مدارک موضوع بند 4، ضروری‌است. مدیر ثبت نتیجه بررسی یا ثبت اطلاعات را به سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی منعکس می‌نماید تا در صورتی‌که وی هرگونه اشکالی در اطلاعات وارده مشاهده کند، موضوع را به مدیر ثبت اطلاع دهد.

3-            پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری:

3-1-   پس از شناسایی سرمایه‌گذار طبق بند (2) یا هم‌زمان با آن، سرمایه‌گذار می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در صندوق اقدام کند. برای این امر لازم است وی فرم پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری (انتهای این رویه) را تکمیل و از طرق مذکور در بند 3-2، به مدیر ثبت ارائه نماید. فرم خام مربوطه در شعب مدیر ثبت به صورت کاغذی در اختیار متقاضیان قرار داده‌ می‌شود و همچنین به‌صورت الکترونیکی از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق نیز در دسترس است.  

3-2-      فرم پذیره‌نویسی یا درخواست صدور را می‌توان از سه طریق زیر به مدیر ثبت ارائه نمود:

3-2-1. از طریق مراجعه حضوری سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی به یکی از شعب مدیر ثبت و تسلیم فرم به نمایندۀ مدیر ثبت مستقر در شعبه که در این‌صورت لازم‌است نمایندۀ مدیر ثبت، ضمن احراز هویت سرمایه‌گذار یا احراز هویت و سمت نمایندۀ وی و تطبیق امضای سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی با نمونه امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی، اطلاعات فرم پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری را در نرم‌افزار صندوق ثبت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از رؤیت و تأیید سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی، هر دو نسخۀ آن را امضاء و مهر نموده و یک نسخه را به عنوان رسید فرم، به سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی تحویل دهد.

3-2-2. از طریق مراجعه به پایگاه الکترونیکی صندوق و تکمیل فرم تعبیه شده در آن و سپس امضا و ارسال آن به‌صورت الکترونیکی به مدیر ثبت. (این روش در صورتی امکان‌پذیر است که سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی قبلاً رمز عبور یا امضای الکترونیک مخصوص به خود را طبق رویۀ مربوطه دریافت نموده‌باشد.)

3-2-3. از طریق ارسال به دفتر مرکزی یا یکی از شعب مدیر ثبت به‌صورت پست سفارشی. در این صورت لازم ‌است هویت و امضای سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی از طریق مراجعه به یکی از مراجع مذکور در بندهای 2-3-2 تا 2-3-4 تأیید گردد. مدیر ثبت پس از دریافت فرم یادشده از طریق پست، در صورتی‌که امضای آن با نمونۀ امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی تطبیق داشته‌باشد، اطلاعات فرم را در نرم‌افزار صندوق ثبت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از امضاء و مهر، یک نسخه از آن را به‌عنوان رسید، به طریق تعیین‌شده در فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی، به سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی ارائه می‌دهد. در غیر این‌صورت موضوع را به سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی اطلاع می‌دهد. مسئولیت مدیرثبت در تطبیق امضاء، در حد عرف می‌باشد.

3-3-   فرم پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری، در صورتی قابل ارائه است که وجه متناظر با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذار قصد پذیره‌نویسی یا درخواست صدور را دارد به همراه هزینه‌های صدور گواهی سرمایه‌گذاری، به حساب بانکی صندوق واریز شده و مشخصات مبلغ واریزی در فرم پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری، درج گردد. پس از واریز وجه به حساب بانکی صندوق، سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی باید اطلاعات واریز وجه را در فرم پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری درج نموده و مدارک واریز وجه را به ضمیمۀ فرم مذکور، به نمایندۀ مدیر ثبت در شعبه تسلیم کند. درصورتی‌که امکان واریز الکترونیکی در پایگاه الکترونیکی صندوق تعبیه شده‌باشد، سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی می‌تواند از آن طریق نسبت به واریز وجه اقدام کند. در این صورت واریز وجه قسمتی از فرآیند تکمیل فرم پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری است و لازم است اطلاعات واریز وجه در فرم پذیره‌نویسی یا درخواست پذیره‌نویسی درج گردد. در مورد واریز وجه لازم‌است به نکات زیر توجه شود:

3-3-1. قيمت صدور هر واحد سرمايه‌گذاري در دوره پذيره نويسي اوليه000,000,1 (يك ميليون) ريال و در ساير مواقع در صورتی‌که درخواست صدور در روزهای کاری صندوق و قبل از ساعت 17 ارائه شده‌باشد، معادل قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان همان روز کاری ارائه درخواست صدور و درصورتی‌که درخواست صدور در زمانی غیر از زمان اعلام شده در ابتدای این بند باشد، معادل قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان اولین روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور خواهد بود. با توجه به اینکه سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی، می‌تواند از قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در روز قبل یا روز جاری، برای تخمین مبلغ واریزی، استفاده نماید. توصیه می‌شود مبلغ واریزی کمی (مثلاً 5 درصد) بیشتر از مبلغی باشد که براساس قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری در روز قبل یا روز جاری تخمین زده‌می‌شود تا در اثر نوسانات قیمت، مشکل کسری مبلغ واریزی، به‌وجود نیاید. مبالغ اضافه پرداختی، ظرف دو روز کاری پس از ارائه درخواست صدور گواهی سرمایه‌گذاری توسط مدیر صندوق به حساب بانکی سرمایه‌گذار عودت داده می‌شود. قيمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز از طريق تابلو اعلانات مستقر در شعب و همچنين تارنماي صندوق به طور روزانه اعلام مي‌گردد. براي صدور هر واحد سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذار بايد علاوه بر قيمت صدور، كارمزد صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري را كه در اميدنامه قيد شده است، بپردازد.

3-3-2. به غير از مدير، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، متولي، حسابرس، ضامن نقدشوندگی، ضامن جبران خسارت یا سود و مؤسسان، حداقل سرمايه‌گذاري هر سرمايه‌گذار در صندوق1 (یک) واحد سرمايه‌گذاري و حداكثر 10 درصد حداكثر واحدهاي سرمايه­گذاري صندوق است.

4-            صدور واحد سرمایه‌گذاری و تسلیم گواهی‌ مربوطه:

4-1-   در پایان دورة پذیره‌نویسی اولیه و در مدت فعالیت صندوق براساس زمان‌بندی و مهلت‌های مقرر در امیدنامۀ صندوق، مدير ثبت اطلاعات مربوط به پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را برای مدیر و متولی ارسال می‌دارد. (در صورتی‌که مدیر صندوق یا متولی به اطلاعات درخواست‌های صدور یا پذیره‌نویسی ثبت‌شده توسط مدیر ثبت در نرم‌افزار صندوق دسترسی داشته‌باشند؛ ارسال اطلاعات یادشده به مدیر صندوق یا متولی توسط مدیر ثبت موضوعیت ندارد). مدیر در مهلت مقرر در امیدنامۀ صندوق، درخواست پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری را با اساسنامه و این رویه تطبیق و نتیجه را برای مدیر ثبت ارسال می‌دارد. (در صورتی‌که مدیر ثبت، به نتیجه بررسی اعم از تأیید یا عدم تأیید درخواست‌های صدور یا پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، از طریق نرم‌افزار صندوق‌ دسترسی داشته‌باشد؛ ارسال نتایج بررسی از طرف مدیر صندوق به مدیر ثبت موضوعیت ندارد). براساس نتایج ارسالی از طرف مدیر صندوق یکی از دو اقدام زیر انجام می‌پذیرد:

4-1-1. درصورتی‌که پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری توسط مدیر تأیید شده باشد، مدیر ثبت باید ظرف مهلت مقرر در امیدنامۀ صندوق، اعلامیۀ صدور و گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه را صادر و براساس درخواست سرمایه‌گذار به یکی از طرق زیر عمل کند:

الف) اعلامیۀ صدور و گواهی سرمایه‌گذاری را به همان شعبة محل اراية درخواست ارسال كند تا هنگام مراجعه سرمايه­گذار يا نمايندۀ وي یا ذینفع گواهی سرمایه‌گذاری، تسليم ايشان نمايد.

ب) اعلامیۀ صدور و گواهی سرمایه‌گذاری را به آخرین نشانی اعلامی توسط سرمایه‌‌گذار یا نمایندۀ وی به صورت پست سفارشی ارسال نماید.

در صورتی‌که وجوه واریزی توسط سرمایه‌گذار بیش از مبلغ اختصاص داده شده به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری باشد، مدیر صندوق موظف است مابه‌التفاوت را ظرف مهلت مقرر در امیدنامۀ صندوق، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند.

4-1-2. درصورتی‌که پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری توسط مدیر تأیید نشده باشد، مدیر باید وجوه واریزی را ظرف مهلت مقرر در امیدنامۀ صندوق، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند و نتیجه را به مدیر ثبت اطلاع دهد تا مدیر ثبت موضوع را به روشی که سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی تعیین نموده‌است به اطلاع سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی برساند. 

4-2-   گواهی سرمایه­گذاری چاپی و دارای شمارۀ مسلسل و تاريخ است و با مهرصندوق و امضاي نمايندة مجاز مدير ثبت مطابق نمونه‌های انتهای این رویه صادر می‌شود. کلیۀ ارکان صندوق مسئولیت­های خود مندرج در اساسنامه و امیدنامۀ صندوق را در قبال دارندگان گواهی‌های سرمایه­گذاری که مطابق این رویه صادر می­شوند، بر عهده دارند. نوع واحدهاي سرمايه‌گذاري اعم از عادي و ممتاز و قابل ابطال یا انتقال بودن گواهی، باید در گواهی سرمایه‌گذاری قید شود. گواهي سرمايه‌گذاري واحدهاي سرمايه‌گذاري عادي و ممتاز به صورت جداگانه صادر خواهد شد.

4-3-   سرمايه‌گذار موظف است در حفظ و نگهداري گواهي‌سرمايه‌گذاري صادره كوشا باشد. در صورت مفقود شدن گواهي‌سرمايه‌گذاري، صدور مجدد آن مشروط به طي كردن تشريفات صدور گواهي «المثني» خواهد بود.

 

5-           درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری:

5-1-   دارندۀ واحد سرمایه‌گذاری عادی یا نمایندۀ وی در هر زمان می‌تواند برای ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام کند. برای این امر لازم است وی فرم درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری (انتهای این رویه) را تکمیل و از طرق مذکور در بند 5-2، به مدیر ثبت ارائه نماید. فرم خام مربوطه در شعب مدیر ثبت به صورت کاغذی در اختیار متقاضیان قرار داده‌ می‌شود. در صورتی‌که امکان تکمیل فرم از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق فراهم شده‌باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند فرم را در پایگاه الکترونیکی صندوق تکمیل نماید.   

5-2-      درخواست ابطال را می‌توان از سه طریق زیر به مدیر ثبت ارائه نمود:

5-2-1. از طریق مراجعه حضوری سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی به یکی از شعب مدیر ثبت و تسلیم فرم به نمایندۀ مدیر ثبت مستقر در شعبه که در این‌صورت لازم‌است نمایندۀ مدیر ثبت، ضمن احراز هویت سرمایه‌گذار یا احراز هویت و سمت نمایندۀ وی و تطبیق امضای سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی با نمونه امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی، اطلاعات فرم درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری را در نرم‌افزار صندوق ثبت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از رؤیت و تأیید سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی، هر دو نسخۀ آن را امضاء و مهر نموده و یک نسخه را به عنوان رسید فرم، به سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی تحویل دهد.

5-2-2. از طریق مراجعه به پایگاه الکترونیکی صندوق و تکمیل فرم تعبیه شده در آن و سپس امضا و ارسال آن به‌صورت الکترونیکی به مدیر ثبت. (این روش در صورتی امکان‌پذیر است که سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی قبلاً رمز عبور یا امضای الکترونیک مخصوص به خود را طبق رویۀ مربوطه دریافت نموده‌باشد.)

5-2-3. از طریق ارسال به دفتر مرکزی یا یکی از شعب مدیر ثبت به‌صورت پست سفارشی. در این صورت لازم ‌است هویت و امضای سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی از طریق مراجعه به یکی از مراجع مذکور در بندهای 2-3-2 تا 2-3-4 تأیید گردد. مدیر ثبت پس از دریافت فرم یادشده از طریق پست، در صورتی‌که امضای آن با نمونۀ امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی تطبیق داشته‌باشد، اطلاعات فرم را در نرم‌افزار صندوق ثبت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از امضاء و مهر، یک نسخه از آن را به‌عنوان رسید، به طریق تعیین‌شده در فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی، به سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی ارائه می‌دهد. در غیر این‌صورت موضوع را به سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی اطلاع می‌دهد. مسئولیت مدیرثبت در تطبیق امضاء، در حد عرف می‌باشد.

5-3-   درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری، در صورتی قابل ارائه است که گواهی سرمایه‌گذاری مورد نظر به صورت حضوری یا از طریق پست سفارشی به همان شعبۀ محل ارائه درخواست ابطال، تحویل شود.

5-4-      در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به نکات زیر توجه می‌شود:

5-4-1. در صورتی‌که درخواست ابطال در روزهای کاری صندوق و قبل از ساعت  16  ارائه شده ‌باشد، قيمت ابطال هر واحد سرمايه‌گذاري معادل قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز قبل از ارائه درخواست ابطال و در صورتی‌که درخواست ابطال در زمانی غیر از زمان اعلام شده در ابتدای این بند باشد، معادل قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز قبل از اولین روز کاری آتی صندوق خواهد بود. مدیر صندوق موظف است وجوه حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از کسر کارمزد ابطال یا هزینه‌های مربوطه، ظرف مهلت مقرر در  امیدنامۀ صندوق، منحصراً به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی به‌گونه‌ای که قبلاً اعلام شده‌است؛ واریز کند. قيمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز از طريق تابلو اعلانات مستقر در شعب و همچنين تارنماي صندوق به طور روزانه اعلام مي‌گردد.

5-4-2. به غير از مدير، مؤسسان و ضامن نقدشوندگی، حداقل تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري عادي هر سرمايه‌گذار 1 (یک) واحد سرمايه‌گذاري مي­باشد.

 

6-            ابطال واحد سرمایه‌گذاری و تسلیم گواهی‌ مربوطه:

6-1-   در مدت فعالیت صندوق در مهلت‌های مقرر در امیدنامۀ صندوق، مدير ثبت اطلاعات مربوط به درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را برای مدیر و متولی ارسال می‌دارد. (در صورتی‌که مدیر صندوق یا متولی به اطلاعات درخواست‌های ابطال ثبت‌شده توسط مدیر ثبت در نرم‌افزار صندوق دسترسی داشته‌باشند؛ ارسال اطلاعات یادشده به مدیر صندوق یا متولی توسط مدیر ثبت موضوعیت ندارد). مدیر در مهلت مقرر در امیدنامه، درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری را با اساسنامه و این رویه تطبیق و نتیجه را برای مدیر ثبت ارسال می‌دارد. (در صورتی‌که مدیر ثبت، به نتیجه بررسی اعم از تأیید یا عدم تأیید درخواست‌های ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، از طریق نرم‌افزار صندوق‌ دسترسی داشته‌باشد؛ ارسال نتایج بررسی از طرف مدیر صندوق به مدیر ثبت موضوعیت ندارد). براساس نتایج ارسالی از طرف مدیر صندوق یکی از دو اقدام زیر انجام می‌پذیرد:

6-1-1. درصورتی‌که درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری توسط مدیر تأیید شده باشد، مدیر ثبت باید ظرف مهلت مقرر در امیدنامۀ صندوق، اعلامیۀ ابطال را صادر کرده و در صورتي­كه كل واحدهاي سرمايه‌گذاري سرمایه­گذار ابطال نشده باشد، علاوه بر اعلامية مذكور، گواهي سرمايه‌گذاري جديد را براي واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال نشده آماده كرده و براساس درخواست سرمایه‌گذار به یکی از طرق زیر عمل کند:

الف) اعلامیۀ ابطال و در صورت وجود گواهی سرمایه‌گذاری جدید را به همان شعبة محل اراية درخواست ارسال كند تا هنگام مراجعه سرمايه­گذار يا نمايندۀ وي، تسليم ايشان نمايد.

ب) اعلامیۀ ابطال و در صورت وجود گواهی سرمایه‌گذاری جدید را به آخرین نشانی اعلامی توسط سرمایه‌‌گذار به صورت پست سفارشی ارسال نماید.

6-1-2. درصورتی‌که درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری توسط مدیر تأیید نشده باشد، مدیر باید ظرف مهلت مقرر در امیدنامۀ صندوق، نتیجه را به مدیر ثبت اطلاع دهد تا مدیر ثبت موضوع را به روشی که سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی تعیین نموده‌است به اطلاع سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی برساند و گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه را به یکی از دو روش مذکور در بند 6-1-1، به سرمایه‌گذار، عودت دهد.  

6-2-   در صورتی‌که مدیر، درخواست ابطال را تأیید کند، موظف است ظرف مهلت مقرر در امیدنامۀ صندوق، تشریفات مربوط به واریز وجه نقد حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از کسر هزینه‌ها و کارمزدهای مربوطه، به حساب بانکی سرمایه‌گذار، به انجام رساند.

6-3-   در طول دورة فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است؛ مطابق رویۀ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را دریافت کرده و تا ساعت 20 همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویۀ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصرة این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأيید صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده اقدام کند. مدير ثبت موظف است؛ حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تایید مدیر، نسبت به صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري و ارايه مدارك مربوطه به سرمايه‌گذار، مطابق رویۀ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام كند.

 

تبصره 1: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز  تائید درخواست به علاوة كارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2: در ابطال واحدهای سرمایه­گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه­گذاری در پایان روز قبل از تائید درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 3: مدیر ثبت موظف است در صندوق­هایی که دارای ضامن نقدشوندگی و یا ضامن جبران خسارت یا سود است، به درخواست هر یک از ضامنین و در صندوق­های بدون ضامن به درخواست مدیر صندوق از پذيرش درخواست صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري جديد خودداري نمايد.

تبصره 4: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دورۀ پذیره‌نویسی یا شروع دوره‌های عرضۀ اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد.

تبصره 5: در طول دورة فعاليت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویۀ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت 20 همان روز، نسبت به ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري اقدام كرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدير موظف است؛ حداکثر ظرف 7 روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهاي ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار و یا به درخواست سرمایه­گذار ( در صورتی که مدیر صندوق شرکت کارگزاری باشد ) به حساب بانکی کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه­گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واريز کند.

تبصره 6: در صورتی‌که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه نقد کافی در اختيار نداشته باشد، مطابق مادة 20 اساسنامه عمل خواهد شد.