صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای صندوق سرمایه گذاری امین ملت نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین ملت منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین ملت منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ صورت های مالی ۶ ماهه صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰-حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین ملت منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ صورت های مالی ۶ ماهه صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰-حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین ملت منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین ملت منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین ملت منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ صورت های مالی ۳ ماهه صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰-حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین ملت منتهی به ۳۰ مهر۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰مهر ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین ملت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت - سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین ملت منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت - سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین ملت منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین ملت منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین ملت منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین ملت منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین ملت منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین ملت منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ صورت های مالی ۶ ماهه صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین ملت منتهی به ۳۰ دی۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین ملت منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق امین ملت منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ صورت های مالی ۳ ماهه صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت - سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت - سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت برای دوره نه ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۰مهر۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره ۹ ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ - حسابرسی نشده -اصلاجیه دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره ۹ ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ گزارش عملکرد ۹ ماهه صندوق امین ملت منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره ۶ ماه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ صورتهای مالی صندوق امین ملت مربوط به دوره ۶ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره ۳ ماه مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ صورتهای مالی صندوق امین ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱صندوق امین ملت(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ صورت های مالی شش ماهه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صورت های مالی شش ماهه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ صورت های مالی سه ماهه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ صورت های مالی سالانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱-اصلاحیه دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به۳۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ صورت های مالی سالانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به۳۱ مرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ صورت های مالی سالانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ گزارش عملکرد یک ساله منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به۳۱ تیر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به۳۱ خرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ صورت های مالی دوره۹ماهه صندوق امین ملت منتهی به۱۳۹۸/۰۱/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به۳۱ فروردین ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰صندوق امین ملت(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین ملت منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰صندوق امین ملت دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ صورت های مالی ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰صندوق امین ملت دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه گذاری امین ملت(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ صورت های مالی سالانه صندوق امین ملت منتهی به۱۳۹۷/۰۴/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ صورتهای مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۶ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰-۰۷-۹۶ صندوق امین ملت دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱/۰۴/۹۶ صندوق امین ملت(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ صورت مالی دوره مالی ۹ ماهه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ گزارش عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ گزارش سه ماهه عملکرد صندوق امین ملت منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ صورت مالی دوره مالی ۹ ماهه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ گزارش عملکرد ۹ ماهه صندوق امین ملت منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به۱۳۹۴/۱۰/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به۱۳۹۴/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به۱۳۹۴/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه گذاری امین ملت دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه گاری امین ملت دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ صورت های مالی سالانه حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری امین ملت برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱-۰۱-۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ گزارش عملکرد دوره ۹ ماهه صندوق منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ صورت های مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ گزارش عملکرد صندوق برای دوره سه ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ صورت مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ صندوق دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ گزارش عملکرد صندوق امین ملت منتهی به تاریخ ۳۰/۷/۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ صورت های مالی سه ماهه صندوق امین ملت منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ صورت مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ صورت مالی ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد۹ماهه۳۱/۰۱/۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به۱۳۹۱/۱۰/۳۰ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ صورت مالی دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ صورت مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ صورت مالی سالانه منتهی به ۱۸/۰۲/۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ گزارش عملکردسالانه ۱۸/۰۲/۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ صورت مالی نه ماهه صندوق امین ملت دانلود
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ گزارش عملکرد ۹ ماهه۱۸/۱۱/۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ صورت مالی دوره مالی شش ماهه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ صورت مالی سه ماهه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ دانلود
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ صورت مالی شش ماهه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ دانلود
۱۳۹۰/۰۸/۱۸ ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ گزارش عملکرد ۶ ماهه۱۸/۰۸/۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ گزارش سه ماهه عملکرد صندوق امین ملت منتهی به ۳۰/۰۷/۹۲ دانلود
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ گزارش عملکرد سه ماهه۱۸/۰۵/۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ صورتهای مالی سالانه صندوق امین ملت منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۱۸ دانلود
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ ۱۳۹۰/۰۲/۱۸ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به۱۸/۰۲/۱۳۹۰ دانلود
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ صورت های مالی نه ماهه صندوق امین ملت منتهی به تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ دانلود
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ صورت های مالی شش ماهه صندوق امین ملت منتهی به تاریخ ۱۸/۰۸/۱۳۸۹ دانلود
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ صورت های مالی سه ماهه صندوق امین ملت منتهی به تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۸۹ دانلود