صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۳۶,۸۳۴,۳۵۶ ۲۸ ۱,۰۱۷,۴۴۵,۲۶۸
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۳۴,۷۲۵,۸۰۷ ۲۸ ۹۵۸,۶۴۵,۲۹۹
۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۳۶,۲۲۲,۵۴۰ ۲۸ ۱,۰۰۰,۳۱۴,۴۳۴
۴ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ تا ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۳۶,۴۹۸,۳۹۳ ۲۳ ۸۳۵,۵۸۹,۲۱۹
۵ ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ تا ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۲۶,۱۹۲,۷۶۴ ۲۲ ۵۷۹,۰۰۵,۶۰۴
۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ تا ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۲۴,۰۹۲,۹۲۷ ۵۵ ۱,۳۳۰,۸۰۱,۲۴۳
۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ تا ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۲۵,۰۳۵,۵۳۳ ۵۵ ۱,۳۸۲,۸۰۲,۷۹۱
۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ تا ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۲۶,۳۹۰,۳۱۹ ۵۵ ۱,۴۵۸,۰۰۵,۳۹۵
۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ تا ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۲۶,۸۶۱,۴۳۱ ۵۵ ۱,۴۸۳,۹۸۶,۹۷۱
«12»