صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۱۰,۳۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۸۸۹,۶۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۱۴,۰۲۵,۴۹۹,۶۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۹۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۲۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۶۰,۳۵۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۳۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱,۰۰۳,۹۲۲ ۱,۰۰۳,۲۸۸ ۱,۰۶۰,۳۵۲ ۵۷,۰۶۴ ۹۹۶ ۲۹,۵۹۳,۵۰۷ ۱,۴۳۰ ۲۸,۴۸۳,۱۳۲ ۱,۱۱۰,۳۷۵ ۱,۱۱۴,۰۲۵,۴۹۹,۶۰۵
  ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱,۰۰۳,۳۷۴ ۱,۰۰۲,۷۴۰ ۱,۰۵۹,۸۸۴ ۵۷,۱۴۴ ۰ ۲۹,۵۹۲,۵۱۱ ۰ ۲۸,۴۸۱,۷۰۲ ۱,۱۱۰,۸۰۹ ۱,۱۱۳,۸۵۲,۶۱۵,۲۹۹
  ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱,۰۰۲,۸۳۰ ۱,۰۰۲,۱۹۲ ۱,۰۵۹,۸۷۳ ۵۷,۶۸۱ ۰ ۲۹,۵۹۲,۵۱۱ ۰ ۲۸,۴۸۱,۷۰۲ ۱,۱۱۰,۸۰۹ ۱,۱۱۳,۲۴۴,۰۷۷,۶۰۲
  ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱,۰۰۲,۲۸۱ ۱,۰۰۱,۶۴۴ ۱,۰۵۹,۲۳۵ ۵۷,۵۹۱ ۰ ۲۹,۵۹۲,۵۱۱ ۰ ۲۸,۴۸۱,۷۰۲ ۱,۱۱۰,۸۰۹ ۱,۱۱۲,۶۳۵,۰۸۷,۶۴۶
  ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱,۰۰۱,۶۸۶ ۱,۰۰۱,۰۵۰ ۱,۰۵۸,۷۸۴ ۵۷,۷۳۴ ۹۴۳ ۲۹,۵۹۲,۵۱۱ ۲,۱۰۰ ۲۸,۴۸۱,۷۰۲ ۱,۱۱۰,۸۰۹ ۱,۱۱۱,۹۷۴,۸۷۱,۴۵۹
  ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱,۰۰۱,۱۸۵ ۱,۰۰۰,۵۴۸ ۱,۰۵۸,۲۸۱ ۵۷,۷۳۳ ۰ ۲۹,۵۹۱,۵۶۸ ۳,۵۵۵ ۲۸,۴۷۹,۶۰۲ ۱,۱۱۱,۹۶۶ ۱,۱۱۲,۵۷۵,۷۹۱,۴۳۹
  ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱,۰۰۰,۶۳۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۷,۶۲۹ ۵۷,۶۲۹ ۰ ۲۹,۵۹۱,۵۶۸ ۱۹ ۲۸,۴۷۶,۰۴۷ ۱,۱۱۵,۵۲۱ ۱,۱۱۵,۵۲۰,۷۲۲,۹۵۱
  ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱,۰۱۷,۶۲۲ ۱,۰۱۶,۹۸۸ ۱,۰۷۴,۶۱۷ ۵۷,۶۲۹ ۰ ۲۹,۵۹۱,۵۶۸ ۱۹ ۲۸,۴۷۶,۰۴۷ ۱,۱۱۵,۵۲۱ ۱,۱۳۴,۴۷۱,۱۹۳,۶۹۹
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۱,۰۱۷,۰۷۵ ۱,۰۱۶,۴۴۰ ۱,۰۷۳,۸۳۲ ۵۷,۳۹۲ ۰ ۲۹,۵۹۱,۵۶۸ ۶۴,۴۰۶ ۲۸,۴۷۶,۰۲۸ ۱,۱۱۵,۵۴۰ ۱,۱۳۳,۸۷۹,۰۷۵,۵۱۶
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱,۰۱۶,۴۹۵ ۱,۰۱۵,۸۹۱ ۱,۰۶۹,۶۱۷ ۵۳,۷۲۶ ۰ ۲۹,۵۹۱,۵۶۸ ۱۵,۴۴۱ ۲۸,۴۱۱,۶۲۲ ۱,۱۷۹,۹۴۶ ۱,۱۹۸,۶۹۶,۶۰۵,۴۵۱
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۱,۰۱۵,۹۴۰ ۱,۰۱۵,۳۴۳ ۱,۰۶۸,۳۴۹ ۵۳,۰۰۶ ۰ ۲۹,۵۹۱,۵۶۸ ۰ ۲۸,۳۹۶,۱۸۱ ۱,۱۹۵,۳۸۷ ۱,۲۱۳,۷۲۸,۳۲۶,۹۷۳
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۱,۰۱۵,۳۶۵ ۱,۰۱۴,۷۶۸ ۱,۰۶۶,۸۵۹ ۵۲,۰۹۱ ۰ ۲۹,۵۹۱,۵۶۸ ۰ ۲۸,۳۹۶,۱۸۱ ۱,۱۹۵,۳۸۷ ۱,۲۱۳,۰۳۹,۹۲۱,۹۲۳
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۱,۰۱۴,۸۳۱ ۱,۰۱۴,۲۳۴ ۱,۰۶۶,۳۹۰ ۵۲,۱۵۶ ۰ ۲۹,۵۹۱,۵۶۸ ۸۰۰ ۲۸,۳۹۶,۱۸۱ ۱,۱۹۵,۳۸۷ ۱,۲۱۲,۴۰۱,۸۸۸,۱۶۰
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱,۰۱۴,۳۳۷ ۱,۰۱۳,۷۴۰ ۱,۰۶۵,۹۲۷ ۵۲,۱۸۷ ۱,۱۸۳ ۲۹,۵۹۱,۵۶۸ ۰ ۲۸,۳۹۵,۳۸۱ ۱,۱۹۶,۱۸۷ ۱,۲۱۲,۶۲۲,۸۲۷,۵۰۰
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۱,۰۱۳,۷۶۲ ۱,۰۱۳,۱۶۳ ۱,۰۶۵,۱۷۸ ۵۲,۰۱۵ ۱,۲۲۲ ۲۹,۵۹۰,۳۸۵ ۵۱ ۲۸,۳۹۵,۳۸۱ ۱,۱۹۵,۰۰۴ ۱,۲۱۰,۷۳۳,۸۰۹,۷۸۸
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۱,۰۱۳,۲۰۲ ۱,۰۱۲,۶۰۳ ۱,۰۶۴,۷۳۱ ۵۲,۱۲۸ ۲۲۵ ۲۹,۵۸۹,۱۶۳ ۶۹۲ ۲۸,۳۹۵,۳۳۰ ۱,۱۹۳,۸۳۳ ۱,۲۰۸,۸۷۸,۹۲۰,۴۶۳
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۱,۰۱۲,۶۵۵ ۱,۰۱۲,۰۵۵ ۱,۰۶۳,۸۲۲ ۵۱,۷۶۷ ۰ ۲۹,۵۸۸,۹۳۸ ۰ ۲۸,۳۹۴,۶۳۸ ۱,۱۹۴,۳۰۰ ۱,۲۰۸,۶۹۷,۴۱۸,۸۷۳
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱,۰۱۱,۹۹۸ ۱,۰۱۱,۳۹۸ ۱,۰۶۲,۴۶۰ ۵۱,۰۶۲ ۰ ۲۹,۵۸۸,۹۳۸ ۰ ۲۸,۳۹۴,۶۳۸ ۱,۱۹۴,۳۰۰ ۱,۲۰۷,۹۱۲,۸۰۱,۸۹۵
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۱,۰۱۱,۴۶۲ ۱,۰۱۰,۸۶۲ ۱,۰۶۱,۹۸۹ ۵۱,۱۲۷ ۰ ۲۹,۵۸۸,۹۳۸ ۰ ۲۸,۳۹۴,۶۳۸ ۱,۱۹۴,۳۰۰ ۱,۲۰۷,۲۷۲,۸۸۴,۴۰۰
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۱,۰۱۰,۹۲۷ ۱,۰۱۰,۳۲۷ ۱,۰۶۱,۵۲۰ ۵۱,۱۹۳ ۰ ۲۹,۵۸۸,۹۳۸ ۰ ۲۸,۳۹۴,۶۳۸ ۱,۱۹۴,۳۰۰ ۱,۲۰۶,۶۳۳,۷۲۱,۴۵۱
  مشاهده همه